AVEVA GROUP PLC
07/07/2010AGM
09/07/2009AGM
10/07/2008AGM
12/07/2007AGM