BANK SARASIN & CIE AG
31/07/2012EGM
26/03/2012AGM
05/04/2011AGM