CHINA LONGYUAN POWER GROUP 06/07/2018 EGM
1.1Re-elect Qiao Baoping Oppose
1.2Elect Liu JinhuanOppose
1.3Re-elect Luan BaoxingOppose
1.4Re-elect Yang XiangbinOppose
1.5Re-elect Li Enyi For
1.6Re-elect Huang QunFor
1.7Re-elect Zhang SongyiOppose
1.8Re-elect Meng Yan Oppose
1.9Elect Han Dechang For
2.1Elect Chen Bin as Supervisor BoardOppose
2.2Elect Yu Yongping as Supervisor BoardOppose