GLAXOSMITHKLINE PLC 03/05/2018 EGM
1Approve the TransactionFor